ติดต่อ-สอบถาม 099-932-5277

ก กลาง แจ้ง อปท. “สำรวจอัตราข้าราชการว่าง” เตรียมจัดสอบท้องถิ่น ประจำปี 2561

ก กลาง แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) “สำรวจตำแหน่ง – อัตราข้าราชการว่าง” เตรียมจัดสอบบรรจุแต่งตั้ง

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 – สำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ออกหนังสือเรื่องการสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแจ้งว่าในการประชุมของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติให้แจ้งบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งต่างๆ ที่มีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี (ยังไม่หมดบัญชี) เพื่อให้ อปท. พิจารณาดำเนินการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้

รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งว่าง และหากประสงค์ให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งที่ว่าง ให้จัดส่งคำร้องมอบให้ กสถ. เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน โดยระบุชื่อตำแหน่งและอัตราที่ต้องการ โดยให้แจ้งรายงานภายในวันที่ 2 กรกฏาคม 2561

ทั้งหมดนี้ ถือเป็นหนึ่งในขั้นตอนเพื่อการเตรียมความพร้อมจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น

รายละเอียด

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook