ติดต่อ-สอบถาม 099-932-5277

ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยรายชื่อ “ตำแหน่งและอัตราที่ กสถ. เตรียมเปิดสอบ”

จังหวัดนนทบุรี เปิดเผยรายชื่อ
“ตำแหน่งและอัตราที่ กสถ. เตรียมเปิดสอบ”
บรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 – จังหวัดนนทบุรี เปิดเผยบัญชีตำแหน่งต่างๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด ได้ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขัน

ซึ่งตามที่ สำนักงาน ก.จ., ก.ท. , และ ก.อบต. แจ้งว่าได้มีมติเห็นชอบดำเนินการสอบแข่งขันในตำแหน่งต่างๆ ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอ ซึ่งในกระทู้นี้ นำเสนอรายชื่อตำแหน่งและอัตราที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. – เทศบาล – อบต.) ภายในจังหวัดนนทบุรี ได้ส่งให้ กสถ. ดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยมีตำแหน่งหลักๆ ดังนี้
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายช่างโยธา
นายช่างไฟฟ้า
เจ้าพนักงานทะเบียน
นักวิชาการพัสดุ
นิติกร
นักวิชาการศึกษา
วิศวกรโยธา
ครูผู้ช่วย
นักจัดการงานทั่วไป
นักพัฒนาชุมชน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เป็นต้น


สำหรับผู้สนใจสอบ สามารถดูรายชื่อตำแหน่งต่างๆ ได้ที่นี่
** เป็นรายชื่อเฉพาะที่ อปท.จังหวัดนนทบุรี ขอให้ กสถ. จัดสอบ **
// เอกสาร 18 หน้า //

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook