ติดต่อ-สอบถาม 099-932-5277
ชื่อสินค้า:

หนังสือเตรียมสอบท้องถิ่น ภาค ข เจ้าพนักงานพัสดุ

รหัสสินค้า: Book-08
รายละเอียด:

“หนังสือเตรียมสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ”

หนังสือเตรียมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น ภาค ข เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน (สรุปเนื้อหาพร้อมแนวข้อสอบ)
เนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรการสอบแข่งขันประกอบไปด้วย
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545
– พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
– พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
– ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม”ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
– ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– หลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
– หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ. 2543
– การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ
– แนวข้อสอบ ภาค ข ของตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

 

ความรู้เฉพาะตำแหน่ง พร้อมแนวข้อสอบ เค้าโครงจากข้อสอบจริง!

 

ประสบการณ์ของผู้เขียน “ส.เสือ ชุมชนคนท้องถิ่น”
✓ สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรีของสำนักงาน ก.พ.
✓ สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรีของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
✓ สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ (ระดับ3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้ลำดับที่ 1
✓ สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หนังสือภาค ข เจ้าพนักงานพัสดุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต.)
ความรู้เกี่ยวกับงานตามลักษณะที่ปฏิบัติเฉพาะตำแหน่ง พร้อมแนวข้อสอบ (เค้าโครงจากข้อสอบจากสนามสอบแข่งขันล่าสุด)

จำหน่ายเล่มละ 350 บาท + ค่าส่งด่วน 50 บาท
พร้อมจัดส่งทันที

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
☛ ID Line @booklocal
☛ โทร. 099-932-5277

ราคา: 350 บาท
สอบถามสินค้าเพิ่มเติม
LINE ID @booklocal
เบอร์โทร 099-932-5277

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook